PĀRSTRĀDĀTS TĒRAUDS UN OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJAS NOSPIEDUMU SAMAZINĀJUMS

Būvniecības nozare šodien rada ievērojamu daļu no globālajām emisijām. Svarīgs solis ceļā uz ilgtspējīgu praksi ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas, ko rada ražojumos iestrādātais ogleklis.

Iekļautais ogleklis ir oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, kas rodas dažādu produktu ražošanas procesā. Tajā tiek ņemta vērā visa enerģija un resursi, kas nepieciešami, lai radītu un uzturētu šos produktu. Izprotot un samazinot ietverto oglekli, mēs varam izdarīt videi draudzīgāku izvēli.

Aprites cikla novērtējums (LCA*) ir lielisks instruments, ar kura palīdzību var aprēķināt oglekļa dioksīda emisijas un pēc tam iekļaut vides deklarācijās (EPD*), lai publicētu rezultātus.

EPD ir standartizēts un neatkarīgi pārbaudīts dokuments, kas sniedz pārredzamu un zinātniski pamatotu informāciju par produkta ekoloģiskajām īpašībām. EPD parasti tiek izstrādātas saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Tiem nepieciešams visaptverošs aprites cikla novērtējums, kurā novērtē dažādus faktorus, tostarp resursu patēriņu, enerģijas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisijas, gaisa un ūdens piesārņojumu un atkritumu rašanos. EPD dokuments ir vērtīgs rīks, lai pieņemtu pamatotus lēmumus, ļaujot salīdzināt līdzīga veida ražojumus.

Ja ir skaidrs, no kurienes rodas oglekļa dioksīds, ir iespējams izdarīt izvēli, lai samazinātu tā līmeni. Piemēram, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana ražošanas procesā, tādu produktu projektēšana, kuru izgatavošanai nepieciešams mazāk resursu, un priekšmetu otrreizēja pārstrāde vai atkārtota izmantošana, nevis to izmešana var palīdzēt samazināt oglekļa dioksīda daudzumu. Ražošanas gadījumā, lielu daļu oglekļa dioksīda rada ražošanā izmantotie materiāli, tā piemēram, tēraudam un alumīnijam var būt ievērojama ietekme uz vidi.

Tērauds no pārstrādātiem metāllūžņiem

Attiecībā uz tēraudu ir radušās jaunas iespējas. Ir tēraudi, kas ir sertificēti sistēmā, kura līdzinās enerģijas atribūtu sertifikātiem. Tomēr tas patiesībā nesamazina oglekļa dioksīda emisijas ietekmi. Labāks risinājums būtu izmantot tēraudu, kas vismaz daļēji ražots no metāllūžņiem, tādējādi samazinot papildu oglekļa daudzumu. Vēl viens veids būtu no jauna ražots oglekli nesaturošs tērauds, taču šobrīd tā ražošanas apjomi joprojām ir diezgan nelieli. Tomēr nākotnē to būs vērts vēlreiz apsvērt. Šobrīd pāreja uz tēraudu ar augstu pārstrādātu metāllūžņu īpatsvaru neapšaubāmi ir vislabākais risinājums.

Swegon uzņēmums ir aktīvi sācis strādāt, lai samazinātu oglekļa dioksīda daudzumu savos produktos. Tika pasūtīts EPD priekš GOLD RX 012 gaisa apstrādes iekārtām, kas ražotas Kvänum, Zviedrijā. EPD parādīja, ka lielāko daļu oglekļa dioksīda, kas rodas visā ražošanas procesā, veido materiāli, no kuriem vairāk nekā 60 % oglekļa dioksīda ekvivalenta veido tērauds. Tāpēc prioritāte bija atrast aizvietojošu tēraudu ar mazāku oglekļa dioksīda emisiju.

Pēc diskusijām ar tērauda ražotāju “ArcelorMittal” tika izvēlēts tērauds ar nosaukumu XCarb RRP, kur RRP nozīmē “pārstrādāts un atjaunojamā veidā ražots”. Tā pārstrādātā tērauda īpatsvars ir vismaz 75 procenti. Turklāt ražošanas procesā tiek izmantotas elektriskās krāsnis, kurās izmanto 100 % atjaunojamās enerģijas. Rezultātā tiek iegūts tērauds ar vismaz par 70 procentiem mazāku oglekļa dioksīda emisiju, salīdzinot ar tradicionālajiem tēraudiem. Pamatojoties uz esošo GOLD RX 012 EPD, paredzams, ka, pārejot uz XCarb RRP tēraudu, kopējais globālās sasilšanas potenciāls samazināsies par aptuveni 20 procentiem, ņemot vērā, ka viss tērauds tiek aizstāts.

Swegon rūpnīca Kvanumā ir saņēmusi 30 tonnu XCarb RRP testa sūtījumu, lai uzzinātu, kā tērauds darbosies ražošanas procesā, un vēl 270 tonnas ir pasūtītas turpmākai testēšanai 2023. gada 3. ceturksnī. Ilgtermiņa mērķis ir ar XCarb RRP aizstāt vismaz 90 % no ražošanas tērauda – kopumā 7500 tonnas gadā.

Ja izmēģinājums Kvänum uzņēmumā dos iepriecinošus rezultātus, plānots turpināt darbu. Swegon uzņēmuma pārstāvji uzskata, ka tas ir būtisks solis ceļā uz vides ietekmes samazināšanu.


*LCA – Life cycle assessment

*EPD – Environmental Product Declarations

Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/recycled-steel-lowers-the-carbon-footprint